استاندارد های روش های نمونه گیری و آزمون آب

استاندارد روشھاي آزمون آب آشاميدني
ھدف و دامنه كاربرد
آزمونھاي باكتري شناسي آب
آزمون ويروسي
آزمون بيولوژيكي
آزمون راديولوژيكي
1055- روشھاي آزمون آب آشاميدني  
[divider] استاندارد روش نمونه گيري آب
ھدف و دامنه كاربرد
تعاريف
خلاصه دستور كار
نكات مھم
مواد شيميائي
روش ھاي نمونه گيري
 
2347 -روش نمونه برداري آب
[divider] استاندارد روش روزمره نمونه گيري آب
ھدف
دامنه كاربرد
نكات عمومي
ظروف حمل نمونه
روشھاي نمون هگيري
برچس بگذاري
2348 -روش روزمره نمونه برداري آب
[divider]  
استاندارد روش اندازه گيري يون كلرور در آب و فاضلاب
ھدف
دامنه كاربرد
تعاريف و اصطلاحات
خلوص مواد
روش نمون هبرداري
روشھاي آزمون
2350 -روش اندازه گيري يون كلرور در آب و فاضلاب
[divider] استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب
ھدف
دامنه كاربرد
خلوص مواد
نمونه برداري
روشھاي آزمون
2351 -روش تعيين يون فلوئور در آب
[divider] استاندارد روش تعيين يون نيترات در آب
ھدف
دامنه كاربرد
خلاصه روش
مواد مزاحم
مواد و وسايل موردنياز
نمونه برداري
روش كار
محاسبات
2352 -روش تعيين يون نيترات در آب
[divider] استاندارد روش اندازه گيري يون سولفات در آب
ھدف
دامنه كاربرد
تعاريف و اصطلاحات
مواد شيميائي
نمون هبرداري
روشھاي آزمون
2353 -روش اندازه گيري يون سولفات در آب
[divider] استاندارد روش اندازه گيري يون فلزات در آب و فاضلاب بوسيله اسپكتر فتومتر
جذب اتمي
ھدف
دامنه كاربرد
اساس روش
تعاريف و اصطلاحات
مواد مزاحم
دستگاه و مواد مورد نياز
نمون هبرداري
تنظيم مقياس دستگاه
روش كار
محاسبه
دقت آزمون
2354 -روش اندازه گيري يون فلزات در آب و فاضلاب
[divider] ھدف
دامنه كاربرد
خلاصه روش
مواد شيميائي مورد نياز
نمونه برداري
روش كار
محاسبه بيان نتايج
دقت و صحت آزمون
2355 -روش اندازه گيري يون كلسيم و منيزيم در آب
[divider]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست