فهرست نشریات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری

 

۱- آب و فاضلاب – ضوابط و معيارهاي فني و بهره‌برداري

عنوان

شماره

۱.          مباني و ضوابط طراحي طرحهاي آبرساني شهري

۳-۱۱۷

۲.          مباني و ضوابط طراحي شبکه‌هاي جمع‌آوري آبهاي سطحي و فاضلاب شهري

۳-۱۱۸

۳.         ضوابط فني بررسي و تصويب طرحهاي تصفيه آب شهري

۳۱۲۱

۴.         ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زميني

۱۲۳

۵.         مشخصات فني عمومي مخازن آب زميني

۱۲۴

۶.         مجموعه نقشه‌هاي تيپ اجرايي مخازن آب زميني

۱۲۵

۷.         ضوابط فني بررسي و تصويب طرحهاي تصفيه فاضلاب شهري

۳-۱۲۹

۸.         گزارش و آمار روزانه بهره‌برداري از تصفيه‌خانه‌هاي آب

۳-۱۳۰

۹.         راهنماي نگهداري و تعميرات تصفيه‌خانه‌هاي آب و حفاظت و ايمني تاسيسات

۱۳۳

۱۰.      نيروي انساني در تصفيه‌خانه‌هاي آب و مراقبت بهداشتي و کنترل سلامت آنها

۱۳۴

۱۱.      راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از مخازن آب

۱۳۷

۱۲.      سازه‌هاي بتني مهندسي محيط زيست و آزمون آب‌بندي سازه‌هاي بتن آرمه (ترجمه ACI ۳۵۰R-۸۹ آزمون آب بندي سازه هاي بتن آرمه – ترجمه AWWA۴۰۰-۹۳ و ACI ۳۵۰.۱R-۸۹)

۱۵۰

۱۳.      مکمل ضوابط طراحي شبکه‌هاي جمع‌آوري آبهاي سطحي و فاضلاب شهري

۱۶۳

۱۴.      راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از اجزاي تصفيه‌خانه آب

۱۷۷

۱۵.      دستورالعمل نامگذاري و حفاري چاههاي آب

۱۸۱

۱۶.      راهنماي حفاظت کمي و کيفي منابع آب زيرزميني و تجهيزات بهره‌برداري از آنها

۱۸۲

۱۷.      ضوابط طراحي سازه‌اي مجاري آب‌بر زيرزميني بتني

۱۸۵

۱۸.      دستور العمل رفتارسنجي کيفي آبهاي زيرزميني

۱۸۷

۱۹.      راهنماي بهره‌برداري و نگهداري تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري (تصفيه‌مقدماتي)

۲۳۷

۲۰.      راهنماي نشت‌يابي و جلوگيري از تلفات آب در تاسيسات آبرساني شهري

۲۴۱

۲۱.      فهرست جزئيات خدمات مطالعات تاسيسات آبگيري (مرحله‌هاي شناسائي ، اول و دوم ايستگاههاي پمپاژ)

۲۶۲

۲۲.      ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب

۲۷۵

۲۳.      راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري

۲۷۸

۲۴.      راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري بخش دوم تصفيه ثانويه

۲۸۴

۲۵.      دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌هاي آب و فاضلاب در مرحله اجمالي

۳۲۳

۲۶.      دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرحهاي آب و فاضلاب در مرحله تفصيلي

۳۳۸

۲۷.      راهنماي طراحي تلمبه‌خانه‌هاي فاضلاب

۳۴۷

۲۸.      فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه‌اي سامانه‌هاي آبرساني شهري موجود

۳۶۵

۲- آب و فاضلاب- رهنمودها، دستورالعملها

عنوان

شماره

۲۹.      استاندارد کيفيت آب آشاميدني

۳-۱۱۶

۳۰.      راهنماي کنترل کيفيت در مراحل مختلف تصفيه آب آشاميدني

۱۷۹

۳۱.      دستورالعمل آزمون ميکروبيولوژي آب

۲۵۹

۳۲.      دستورالعمل برپايي آزمايشگاه آب

۲۶۵

۳۳.     ۱- دستورالعمل تعييين اسيديته و قلياييت آب، ۲- دستورالعمل تعيين نيتروژن آب

۲۶۶

۳۴.     دستورالعمل نمونه‌برداري آب

۲۷۴

۳۵.     راهنماي تعيين و انتخاب وسايل و لوازم آزمايشگاه تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب

۲۸۵

۳۶.     دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه‌خانه‌هاي آب

۳۱۸

۳- آبياري- ضوابط و معيارهاي فني – رهنمودها و دستورالعمل‌ها

عنوان

شماره

۳۷.     ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (منابع آب و خاک و نحوه بهره‌برداري در گذشته و حال)

۱۰۳

۳۸.     ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (هيدروليک کانالها و مجاري)

۱۰۴

۳۹.     ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (هيدروليک لوله‌ها و مجاري) 

۱۰۵

۴۰.      ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (اندازه گيرهاي جريان) 

۱۰۶

۴۱.      ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (نقشه‌هاي تيپ) 

۱۰۷

۴۲.      ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي(مشخصات فني عمومي)

۱۰۸

۴۳.     ضوابط‌ ومعيارهاي ‌فني ‌شبکه‌هاي ‌آبياري ‌و زهکشي (خدمات ‌فني ‌دوران ‌بهره‌برداري ‌و‌نگهداري ) 

۱۰۹

۴۴.     فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهره‌برداري و نگهداري از سامانه هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري

۱۳۱

۴۵.     دستورالعمل بهره‌برداري و‌نگهداري از ماشين‌آلات مورد ‌نياز شبکه‌هاي آبياري ‌و زهکشي

۱۵۷

۴۶.     دستورالعمل بهره‌برداري و‌نگهداري از‌تاسيسات و تجهيزات شبکه‌هاي آبياري وزهکشي

۱۵۸

۴۷.     معيارهاي هيدروليکي طراحي کانالهاي آبياري و زهکشي روباز

۱۶۶

۴۸.     دستورالعمل اجرايي خدمات بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري و زهکشي

۱۷۰

۴۹.     ضوابط و معيارهاي فني روشهاي آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي)

۲۶۱

۵۰.      ضوابط عمومي طراحي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي

۲۸۱

۵۱.      ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (طراحي)

۲۸۶

۵۲.      فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهره‌برداري و نگهداري از سامانه‌هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري

۳۱۳

۵۳.     راهنماي نگهداري سامانه‌هاي زهكشي

۳۱۵

۵۴.     ضوابط طراحي تعيين فاصله و عمق زهكش‌هاي زيرزميني

۳۱۹

۵۵.     فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني

۳۲۰

۵۶.     شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي- اجتماعي سامانه‌هاي آبياري تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)

۳۳۳

۵۷.     روش‌نامه مطالعات توجيه فني، اقتصادي- اجتماعي و زيست‌محيطي سامانه‌هاي آبياري تحت فشار

۳۳۴

۵۸.     ضوابط طراحي هيدروليكي ساختمان‌‌هاي حفاظتي و تقاطعي، تبديل و ايمني و ساختمان‌هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه‌هاي آبياري

۳۳۷

۵۹.     مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه‌زاري (آبياري ثقلي) – جلد يكم: كليات، تعاريف و مفاهيم پايه

۱-۳۴۶

۶۰.      مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه‌زاري (آبياري ثقلي) – جلد دوم: ضوابط و مباني آبياري و تسطيح اراضي كشاورزي

۲-۳۴۶

۶۱.      مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه‌زاري (آبياري ثقلي) – جلد سوم: زهكشي

۳-۳۴۶

۶۲.      مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه‌زاري (آبياري ثقلي) – جلد چهارم: سازه‌هاي آبي و جاده هاي دسترسي

۴-۳۴۶

۶۳.     مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه‌زاري (آبياري ثقلي) – جلد پنجم: يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي

۵-۳۴۶

۶۴.     ضوابط طراحي سازه‌هاي اتصال و تخليه زهكش‌هاي روباز

۳۵۸

۶۵.     راهنماي كاربرد مدلهاي تجربي و نظري آبشويي نمكهاي خاكهاي شور

۳۵۹

۶۶.     راهنماي طراحي و انتخاب مواد و مصالح براي زهكش‌هاي زيرزميني

۳۶۸

۶۷.     فهرست خدمات مرحله يك (توجيهي) طرح‌هاي آبياري و زهكشي

N۹۳

۶۸.     فهرست خدمات مرحله دو (تشريحي) طرح‌هاي آبياري و زهكشي

N۹۴

۶۹.     فهرست خدمات مرحله شناسايي طرح‌هاي زهكشي و بهسازي خاك براي دشتهايي كه در آنها شبكه آبياري احداث شده است

N۹۵

۷۰.      فهرست خدمات مرحله شناسايي طرح‌هاي آبياري و زهكشي

N۹۶

۷۱.      شرح خدمات مهندسي مطالعات مراحل مختلف طرح هاي آبياري و زهكشي

N۹۸

۴- منابع آب، سدها و مهندسي رودخانه- رهنمودها و دستورالعملها و فهرست خدمات

عنوان

شماره

۷۲.      توسعه پايدار و مديريت مالي منابع آب

۱۴۰

۷۳.     راهنماي تعيين منحني دبي – اشل رودخانه با استفاده از روش انيشتين – بارباروسا

۱۵۶

۷۴.     ژئوفيزيک ‌و نقش آن در مهندسي آب، استاندارد و مطالعات ‌الکتريک‌ با روش‌ مقاومت ويژه

۱۵۹

۷۵.     دستورالعمل مطالعات فيزيوگرافي در حوضه‌هاي آبخيز

۱۶۰

۷۶.     ژئوفيزيک و نقش آن در مهندسي آب “استاندارد مطالعات لرزه‌اي با روش شکست ‌مرزي

۱۷۱

۷۷.     علائم و نشانه‌هاي نقشه‌هاي منابع آب زيرزميني

۱۷۵

۷۸.     راهنماي کاربرد اقتصاد مهندسي در پروژه‌هاي توسعه و مديريت منابع آب

۱۷۶

۷۹.     راهنماي مطالعات پايه زمين‌شناسي مهندسي در پروژه‌هاي مهندسي آب

۱۸۰

۸۰.      راهنماي تزريق در سازه‌هاي آبي

۱۸۶

۸۱.      دستورالعمل آزمايش‌هاي تراوايي

۱۸۸

۸۲.      فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي طرحهاي مهندسي رودخانه

۱۹۰

۸۳.     فهرست خدمات مطالعات مرحله توجيهي طرحهاي مهندسي رودخانه

۱۹۱

۸۴.     فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفصيلي (مرحله دو) طرحهاي مهندسي رودخانه

۱۹۲

۸۵.     فهرست جزئيات خدمات مطالعات بخش‌سيلاب وتغذيه مصنوعي (مراحل اول ودوم )

۱۹۳

۸۶.     فهرست جزئيات خدمات مطالعات ساماندهي چشمه‌ها و قناتها

۱۹۴

۸۷.     ضوابط طراحي سازه‌اي بندهاي انحراف

۱۹۸

۸۸.     راهنماي تعيين غلظت نمونه‌هاي رسوبات معلق رودخانه‌ها

۲۰۵

۸۹.     فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي منابع آب زيرزميني

۲۱۲

۹۰.      فهرست خدمات مطالعات مرحله نيمه‌تفصيلي منابع آب زيرزميني

۲۱۳

۹۱.      مباني محاسبات اقتصادي طرحهاي توسعه منابع آب 

۲۱۵

۹۲.      راهنماي بازرسي در سدهاي بزرگ

۲۱۶

۹۳.     نقشه‌هاي همسان مجاري آب‌بر زيرزميني بتني

۲۱۸

۹۴.     برنامه‌ريزي و مطالعات بهينه‌سازي طرح‌هاي توسعه منابع آب

۲۱۹

۹۵.     تعيين حجم رسوبات و توزيع آن در مخازن سدها

۲۲۱

۹۶.     فهرست جزئيات مطالعات زمين‌شناسي مهندسي مرحله‌هاي شناسايي و توجيهي در طرحهاي سازه‌هاي آبي (سدسازي)

۲۲۵

۹۷.     فهرست خدمات مرحله اجراي طرحهاي مهندسي رودخانه

۲۲۶

۹۸.     دستورالعمل ‌ارزيابي زيست‌محيطي‌طرحهاي‌ مهندسي رودخانه (۱- مرحله شناسايي؛ ۲- مرحله توجيهي؛ ۳- مرحله تفصيلي)

۲۲۷

۹۹.     فهرست ‌خدمات ‌مطالعات ‌طرح‌هاي ‌تغذيه‌ مصنوعي (۱-مرحله شناسايي، ۲-مرحله توجيهي، ۳-مرحله تفصيلي)

۲۳۶

۱۰۰.   دستور العمل آماربرداري از منابع آب (بخش اول- اندازه‌گيري پديده‌هاي هواشناسي، بخش دوم- برگ‌هاي شناسايي و آمار)

۲۳۹

۱۰۱.   راهنماي مهار سيلاب رودخانه (روش‌هاي سازه‌اي)

۲۴۲

۱۰۲.   دستورالعمل اندازه‌گيري سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه

۲۴۳

۱۰۳. دستورالعمل حفاظت و ايمني در کارگاههاي سدسازي

۲۴۷

۱۰۴. فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي منابع آب زيرزميني

۲۴۹

۱۰۵. دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي منابع آب

۲۵۸

۱۰۶. فهرست جزييات خدمات مهندسي مطالعات تاسيسات آبگيري (سردهانه‌سازي)

۲۶۳

۱۰۷. راهنماي مطالعات بهره‌برداري از مخازن سدها مراحل شناسايي، توجيهي، طراحي تفصيلي

۲۷۲

۱۰۸. راهنماي تعيين بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انيشتين و کلبي

۲۷۳

۱۰۹. راهنماي بررسي پيشروي آبهاي شور در آبخوان‌هاي ساحلي و روش‌هاي كنترل آن

۲۷۷

۱۱۰.   ضوابط هيدروليکي طراحي ساختمان‌هاي تنظيم سطح آب و آبگيرها در کانال‌هاي روباز

۲۸۲

۱۱۱.   راهنماي پهنه‌بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه

۳۰۷

۱۱۲.   راهنماي طراحي سازه‌اي تونل‌هاي آب‌بر

۳۰۹

۱۱۳. دستورالعمل و ضوابط تقسيم‌بندي و كدگذاري حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي در سطح كشور

۳۱۰

۱۱۴. ضوابط عمومي طراحي سازه‌هاي آبي بتني

۳۱۲

۱۱۵. راهنماي تعيين دوره بازگشت سيلاب طراحي براي كارهاي مهندسي رودخانه

۳۱۶

۱۱۶. ضوابط طراحي هيدروليكي ايستگاه‌هاي پمپاژ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي»

۳۱۷

۱۱۷. دستورالعمل آماربرداري از منابع آب

۳۳۰

۱۱۸. راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش‌گذاري و توجيه اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب

۳۳۱

۱۱۹. راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش‌ها در كارهاي مهندسي رودخانه

۳۳۲

۱۲۰.   راهنماي بهره‌برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرگ

۳۳۵

۱۲۱.   راهنماي عمليات صحرايي نمونه‌برداري مواد رسوبي رودخانه‌ها و مخازن سدها

۳۴۹

۱۲۲.   راهنماي مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه‌ها

۳۸۳

۱۲۳. فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفصيلي سدسازي

N۱۰۳

۱۲۴. فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت سدها

N۱۰۴

۱۲۵. فهرست خدمات مرحله توجيهي سدسازي

N۵۷

۵- لوله‌ها، تاسيسات و تجهيزات- مشخصات فني

عنوان

شماره

۱۲۶. آزمايش لوله‌هاي تحت فشار سيمان و پنبه نسوز در کارگاههاي لوله‌کشي

۵

۱۲۷. مشخصات فني عمومي لوله‌ها و اتصالات پي.وي.سي سخت براي مصارف آبرساني

۱۸

۱۲۸. روش نصب و کارگذاري لوله‌هاي پي.وي.سي

۱۹

۱۲۹. مشخصات فني عمومي لوله‌کشي آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان

۲۷

۱۳۰. استاندارد پيشنهادي لوله‌هاي سخت پي.وي.سي در لوله‌کشي آب آشاميدني

۴۴

۱۳۱. استاندارد پيشنهادي لوله‌هاي سخت پي.وي.سي در مصارف صنعتي

۴۵

۱۳۲. استاندارد پيشنهادي اتصالهاي لوله‌هاي تحت فشار پي.وي.سي

۴۷

۱۳۳. راهنماي طرح واجراي عمليات نصب لوله‌هاي سخت پي.وي.سي درلوله‌کشي آب سرد

۵۴

۱۳۴. راهنماي طرح و اجراي عمليات نصب لوله‌هاي سخت پي.وي.سي 

۵۶

۱۳۵. مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان‌ها – جلد ۵ لوله‌هاي ترموپلاستيك

۵-۱۲۸

۱۳۶. پوشش جدار لوله‌هاي فولادي با ملات ماسه سيمان

۱۷۳

۱۳۷. پوشش پلي اتيلني لوله‌ها و اتصالات فولادي

۲۰۴

۱۳۸. پوشش جدار لوله‌ها و اتصالات فولادي با مواد قير نفتي يا قطران ذغال سنگي

۲۱۰

۱۳۹. شرح خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي (ثقلي)

۲۴۴

۱۴۰. مشخصات فني عمومي كارهاي مربوط به لوله‌هاي آب و فاضلاب شهري

۳۰۳

۱۴۱. راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه‌هاي فولادي

۳۱۱

۶- شرح قيمت واحد تيپ

 

۷- عمومي

عنوان

شماره

۱۴۵. ضوابط تجزيه و تحليل قيمتهاي واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب

۶۸

۱۴۶. مستندسازي طرحهاي آب

۲۰۸

۱۴۷. مهندسي نگهداري ساختمان و تاسيسات – نگهداري دستگاه‌هاي تاسيساتي

۱-۱۳۸

۱۴۸. جداول راهنماي اطلاعات پايه موردنياز براي بررسي‌هاي اقتصادي تامين، انتقال و توزيع آب کشاورزي

۱۷۴

۱۴۹. دستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح‌هاي عمراني

۱-۲۵۴

۱۵۰. آناليز فهرست بها

۸۱۰۰۸۱

۱۵۱. آماده‌سازي لجن حاصل از تصفيه فاضلاب شهري براي مصارف كشاورزي

N۲۲۰

 

, , , , , , , , ,

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست