بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون به همراه مطالعه موردی

225,000 تومان

مقدمه ……………………………………. ۱

فصل اول : تاریخچه مهندسی زلزله شریانهای حیاتی ……………………………. ۲

۱-۱- مقدمه ………………………………………………………. ۲

۱-۲- تاریخچه سیستم های حیاتی …………………………………. ۲

۱-۳- تاریخچه جمع آوری فاضلاب ………………………………… ۳

۱-۴- اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز ………………. ۴

۱-۵- تأسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و وظایف آن ……………….. ۶

۱-۵-۱- فاضلابروها …………………………. ۷

۱-۵-۲- شکل فاضلابروها …………………. ۷

۱-۵-۳- جنس فاضلابروها ……………………. ۷

۱-۶- ضرورت ایمن سازی تأسیسات آب و فاضلاب …………… ۸

۱-۷- تأسیسات آب و فاضلاب و موارد ایمنی ……………… ۹

۱-۸- وضعیت تأسیسات آب وفاضلاب، آسیب پذیری وایمن سازی ………………… ۹

۱-۹- اقدامات مورد نیاز برای ایمن سازی تأسیسات آب و فاضلاب ……………… ۱۰

فصل دوم : زلزله و اثرات آن …………………………….. ۱۱

۲-۱- تعریف زلزله …………………………… ۱۱

۲-۲- ساختمان زمین …………………………….. ۱۲

۲-۲-۱- پوسته ………………………………….. ۱۲

۲-۲-۲- گوشته……………………………….. ۱۲

۲-۲-۳- هسته زمین…………………………………. ۱۳

۲-۳- توزیع جغرافیایی زلزله ها ……………………. ۱۴

۲-۴- علل وقوع زلزله …………………………………… ۱۴

۲-۵- نوعوچگونگیامواجزمینلرزه ……………………….. ۱۵

۲-۶- امواج زلزله …………………………………. ۱۶

۲-۷- کانون، مرکز و عمق زلزله …………………. ۱۶

۲-۸- شدت زمین لرزه ………………………………… ۱۷

۲-۹- بزرگی یا شدت مطلق زلزله ………………………………. ۱۸

۲-۱۰- منطقه تأثیر زلزله ………………………………… ۱۹

۲-۱۱- مدت زمان لرزش ………………………………………….. ۱۹

۲-۱۲- دوره بازگشت ………………………………………….. ۲۰

۲-۱۳- پیش بینی زلزله …………………………………. ۲۱

۲-۱۴- پیشگیری ازخطرات زلزله ……………………………… ۲۱

۲-۱۵- مناطقبااحتمالزمینلغزه ……………………………….. ۲۲

۲-۱۶- زمینشناسیمنطقه ……………………………………. ۲۲

۲-۱۷- توپوگرافیوپایداری ………………………………. ۲۲

۲-۱۸- مشخصههایگسیختگیزمین……………………………. ۲۲

۲-۱۹- نقشه های خطر (پهنه بندی خطر)…………………………………. ۲۳

۲-۲۰- زلزله درایران ………………………………………………. ۲۳

۲-۲۱- خطرات لرزه ای در سازه های مدفون ………………………………… ۲۷

۲-۲۲- خرابی هایزمیندرزلزله،عللآن هاوآسیبهایناشیازآنها: …………… ۲۷

۲-۲۲-۱- گسیختگیزمین …………………………………… ۲۷

۲-۲۲-۲- آبتاب ها ………………………………………… ۳۲

۲-۲۲-۳- بالاآمدگیوفرونشستزمینساختی ……………………………. ۳۲

۲-۲۲-۴- حرکتزمین …………………………. ۳۲

۲-۲۲-۵- تأثیراتغیرمستقیم ……………………….. ۳۳

فصل سوم : اصول اجرائی مجاری مدفون متناسب با جنس لوله ………………………….. ۳۵

۳-۱- مشخصات فنی عمومی اجرای لوله های فاضلاب ……………………………… ۳۵

۳-۱-۱- عرض ترانشه ……………………………………. ۳۵

۳-۱-۲- عمق ترانشه …………………………….. ۳۵

۳-۱-۳- پی سازی……………………………………… ۳۶

۳-۱-۴- آماده سازی کف ترانشه ……………………………………. ۳۶

۳-۱-۵- زهکشی کف ترانشه ………………………………………. ۳۷

۳-۱-۶- خاکریزی و کوبیدن خاک ……………………………………. ۳۷

۳-۱-۷- ناحیه خاکریزی نهایی ……………………………………….. ۳۸

۳-۱-۸- مقدار و روش کوبش …………………………………………. ۳۸

۳-۱-۹- اتمام عملیات خاکی و تمیز کردن مسیر لوله گذاری …………………….. ۳۹

۳-۲- بررسی روش های لوله گذاری در شبکه های فاضلاب ……………………… ۴۰

۳-۲-۱- اجزای شبکه های فاضلاب ………………………………………… ۴۰

۳-۲-۲- انواع لوله ها در شبکه های فاضلاب …………………………….. ۴۰

۳-۳- روش های لوله گذاری شبکه های فاضلاب …………………….. ۴۰

۳-۳-۱- لوله گذاری به روش حفر ترانشه باز …………………………….. ۴۰

۳-۳-۲- لوله گذاریبهروشحفرتونل …………………………………………. ۴۵

۳-۳-۳- کول گذاری ……………………………………………………………. ۴۷

۳-۴- لولههاینوین  آبوفاضلاب ………………………………………….. ۴۷

۳-۴-۱- لوله هایپلی اتیلن  HDPE………………………………………….. 47

۳-۴-۲- لوله هایچدنی g=”AR-SA” style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘B Zar’; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; font-weight: normal; font-style: normal; mso-ansi-font-style: italic;”>نشکن  Ductile………………………………………… 51

۳-۴-۳- لولههایبتنمسلح ………………………………………………… ۵۳

۳-۴-۴- لوله های  GRP……………………………….. 56

۳-۵- طراحیخطوطلولهزیرزمینی ……………………………………. ۵۷

۳-۵-۱- کنش زمین لرزه بر لوله ها …………………………………. ۵۷

۳-۵-۲- بررسیخمشدنلولهدرهنگامزمینلرزه ……………………… ۵۸

۳-۵-۳- کششارتعاشیزمین ……………………………………… ۵۸

فصل چهارم : آسیب یابی و بهسازی مجاری مدفون ……………………………… ۵۹

۴-۱- عواملآسیبدرلوله هاوتأسیساتشبکه …………………………… ۵۹

۴-۱-۱- خصوصیاتارتعاشیوتغییرشکل هایماندگارزمین ………………………… ۵۹

۴-۱-۲- خصوصیاتبسترلوله ……………………………. ۵۹

۴-۱-۳- خصوصیاتسازه ایومصالحلوله ……………………………… ۵۹

۴-۲- انواعآسیبدرلولهها …………………………………… ۶۰

۴-۲-۱- آسیبدربدنهلوله ها …………………………………. ۶۰

۴-۲-۲- آسیبدراتصالات ……………………………………….. ۶۰

۴-۲-۳- خطوطلوله ………………………………………………. ۶۱

۴-۳- کهنگیوخوردگی ………………………….. ۶۲

۴-۴- رفتار و آسیب لرزه ای لوله ها و تأسیسات روزمینی …………………….. ۶۲

۴-۴-۱- عملکردلوله هادرانتشارامواجلرزه ای ……………………….. ۶۲

۴-۴-۲- عملکرد لوله ها در تغییر مکان های ماندگار زمین……………………… ۶۳

۴-۵- رفتار لرزه ای لوله ها ……………………………………………. ۶۴

۴-۵-۱- لوله های چدنی نشکن ……………………………………… ۶۴

۴-۵-۲- لوله های آزبست ……………………………………….. ۶۴

۴-۵-۳- لولههایبتنآرمه ……………………………………………… ۶۴

۴-۵-۴- لوله های فولادی …………………………………………….. ۶۵

۴-۵-۵- لوله های پلاستیکی ……………………………………… ۶۵

۴-۵-۶- لوله های  GRP…………………………………………… 65

۴-۶- مقاومتلرزهایلولهها ……………………… ۶۵

۴-۷- مواردعمدهآسیبهادرخطوطلولهشبکهها ……………………………. ۶۶

۴-۸- رفتارلرزهایاتصالات ……………………………. ۶۸

۴-۸-۱- اتصالات چدنی معمولی(خاکستری) …………………. ۶۸

۴-۸-۲-  اتصالاتآزبستسیمانی …………….

16 در انبار

توضیحات

بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون

بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون  به همراه مطالعه موردی چکیده

با گسترش صنعت و نیاز مردم به استفاده همیشگی از شریان های حیاتی ، بشر بر آن شده است که این امکانات را از وجود تمامی خطرات حفظ نماید تا از صدمات جانی و مالی جلوگیری کند . شریان های حیاتی شامل شبکه های آب و فاضلاب ، گاز ، برق ، نفت ، مخابرات و غیره می باشد . در این پروژه سعی شده است با توجه به خطرات زلزله و عوامل خرابی برای بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون آب و فاضلاب راهکارهایی را ارائه دهیم . به همین منظور با بررسی تجربیات به دست آمده از زلزله های گذشته در ایران و کشورهای زلزله خیز جهان همانند ژاپن ، راهکارهایی عملی ارائه نموده ایم که امید است مانند کشورهای پیشرفته برای شبکه آب و فاضلاب هم واحدی تشکیل شود و این واحد بتواند کلیه مراحل ساخت قطعات مورد نیاز ، اجرا و بهره برداری از شبکه ها را مطابق با علم روز زلزله درآورده و با بازدیدهای دوره ای اقدامات پیشگیرانه ای را انجام دهد . همچنین این واحد می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن شبکه را به حالت مطلوب درآورده و نقش امدادرسانی داشته باشد . مطالعه موردی در نظر گرفته شده پروژه ای است که به تقلید از کشورهای اروپایی و ژاپن در بلوار امیرالمؤمنین مشهد انجام شده است . در این پروژه خطوط آب ، مخابرات و برق داخل یک باکس قرار گرفته اند . با توجه به کمتر شدن هزینه های حفاری ، تعمیرات و مقاومت بالای این باکس ها در برابر زلزله ، می توان این روش را به عنوان یکی از گزینه های پیشنهادی در کشور زلزله خیز ایران معرفی کرد .

کلمات کلیدی : بهسازی و مقاوم سازی ، زلزله ، شریان های حیاتی ، مجاری مدفون ، آئین نامه های اجرایی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون به همراه مطالعه موردی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست