نقش فلاشینگ در شبکه های توزیع آب بر سلامت و کیفیت میکروبی و شیمیایی آب

85,000 تومان

چکیده

شبکه ­های توزیع آب سامانه‌های پیچیده‌ای هستند که ساخت و بهره برداری از آنها مستلزم صرف هزینه‌های کلان است.به علت وسعت، پیچیدگی و نقش اساسی شبکه‌های توزیع آب در رساندن آب شرب با کمیت، کیفیت و فشار استاندارد به مصرف کنندگان نیاز به مدل‌سازی کامپیوتری شبکه‌های توزیع آب شهری جهت شناسایی رفتار هیدرولیکی و کیفی آنها بیش از پیش احساس می‌شود. از موضوعات بسیار مهم در ساخت مدل هیدرولیکی-کیفی، تطبیق نتایج حاصل از مدل‌سازی با وضعیت واقعی سیستم می‌باشد. در این تحقیق با مدل سازی هیدرولیکی و کیفی شبکه توزیع اب شهر اردبیل با استفاده از نرم­افزار واترجمز به بررسی و مطالعه موردی شهر اردبیل از منظر بررسی اوضاع کیفی شبکه و بهبود شرایط نامطلوب و رفع آنها با شستشوی شبکه پرداخته شده است. پس از شبیه­سازی هیدرولیکی – کیفی شبکه توزیع آب اردبیل در وضعیت موجود با استفاده از نتایج خروجی نرم­افزار از جمله فشار در گره­ها و سرعت در لوله­ها، پتانسیل رسوب گذاری لانژلیه و بررسی سایر پارامترهای موثر در بر کیفیت آب همچون زمان ماند هیدرولیکی، از وضعیت شبکه مطلع شده و نقاط ضعف شبکه را، شناسایی شد و مناطق دارای آب با کیفیت نا مناسب را شستشو داده شد. در شبکه حاظر مدل توزیع باکتری های هتروتروف ، توزیع کلر باقی مانده و زمان ماند هیدرولیکی آب در شبکه طی مدت ۷۲ ساعت بر اساس مدل هیدرولیکی کالیبره شده مدل گردید. جهت بررسی رسوب گذاری سرعت جریان درون لوله ها در حالت حداقل و حداکثر مصرف و همچنین پتانسیل رسوب گذاری لانژلیه در شبکه بررسی گردید که ۸۱ درصد از قسمت های شبکه رسوب گذار بودند میزان نرخ واکنش حجمی کلر در آب شرب شهر اردبیل برابر  ۰٫۴۴۲۹- و در این تحقیق مشخص گشت که بیشترین نرخ زوال دیواره مربوط به لوله های چدنی به مقدار ۰٫۴۱- و آزبست- سیمان به مقدار ۰٫۳۶ – می باشد و کمترین نرخ واکنش با دیوراه مربوط به لوله های پلی اتیلنی با عمر کمتر از ۱۵ سال می باشد  به مقدار ۰٫۰۸ –  می باشد. در این تحقیق بین وجود کلر باقی مانده و باکتری های هتروتروف رابطه معنی داری با همبستگی ۹۵ درصد وجود دارد همچنین در منطقه ۱ آبفای اردبیل ۵۳۰ لوله به متراژ ۶۷ مجموعا  کیلومتر دارای کلر باقی مانده کمتر از ۰٫۵ میلی گرم و لیتر هستند. همچنین در ۲۱ نقطه برداشت کلر و شمارش باکتری های هتروتروف توسط شرکت آبفا انجام گردیده ۹ نقطه که همگی آنها دارای کلر باقی مانده کمتر از ۰٫۵ میلی گرم در لیتر هستند درای مقادیر HPC بالاتر از ۵۰۰ می باشندو رابطه معنی داری با همبستگی ۹۵ درصد بین کلر باقی مانده و میزان حظور باکتری های هتروتروف وجود دارد. پس از شناخت دقیق شبکه و خصوصیات آن نوبت به شستشوی شبکه گردید که به علت تمام محدودیت های موجود ۱۰۴۳۵ متر از ۶۷ کیلومتر از شبکه واقع در خیابان های والی ، امیرکبیر، جامی، فلسطین، اتوبوسرانی اردبیل شستشو گردید که باعث کاهش ۶۰ تا ۷۱ درصدی نرخ ازمحلال کلر و کاهش میزان وجود باکتری های هتروتروف از مقادیر ۶۸۰-۴۶۰ به ۹۰-۴۵ در قسمت های فلاشینگ شده گردد. نرخ ازمحلال کلر نیز از میزان  ۶۷/۰ به  ۱۹/۰ کاهش یافت که همین امر باعث وجود کلر باقیمانده   ۷/۰ -۴/۰ نیز در شبکه گشت.

توضیحات

نقش فلاشینگ در شبکه های توزیع آب بر سلامت و کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی شهر  (کاربرد مدل سازی در تحلیل و عملیات فلاشینگ)

 

در این پایان نامه کلیه مدلسازی ها در نرم افزار ArcGIS ، WaterGEMS و نرم افزار Citect scada به همراه فایل word پایان نامه موجود می باشد که همگی حاصل ۱ سال کار شبانه روزی و مستمر و مستند بر روی شبکه توزیع آب شهری می باشد. این پایان نامه به همراه ز تمامی فایل های نرم افزار تنها و مناسب ترین نمونه جهت انجام کلیه کارهای مربوط به بهره برداری از شبکه می باشد. متقاضیانی که این محصول را تهیه می نمایند در تمام مراحل کار خود از طریق مدیریت آبفا شاپ پشتیبانی میشوند.

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات تحقیق   ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۴

۱-۳- اهداف تحقیق ۵

۱-۴-  ضرورت و اهمیت تحقیق ۵

۱-۵- سوالات تحقیق ۶

۱-۶- فرضیات تحقیق ۶

۱-۷- روش انجام تحقیق ۶

۱-۸- ساختار تحقیق ۷

۱-۹- مدلسازی ۸

۱-۹-۱-مدل ۹

۱-۱۰- شبیه سازی ۹

۱-۱۰-۱- مدلسازی شبکه توزیع آب ۱۰

۱-۱۰-۲- شبیه سازی تک واقعه یا استاتیک. ۱۰

۱-۱۰-۳- شبیه سازی ممتد یا دوره گسترش یافته ۱۱

۱-۱۰-۴- هدف از مدلسازی شبکه توزیع آب ۱۲

۱-۱۰-۵- مدلهای کیفی آّب ۱۴

۱-۱۰-۵-۲- پارامترهای موثر بر میزان غلظت کلر باقیمانده ۱۸

۱-۱۰-۵-۳-محدودیت های مدلسازی ۲۰

۱-۱۰-۶- روند ایجاد مدل ۲۱

۱-۱۰-۶-۱-تعریف موضوع ۲۱

۱-۱۰-۶-۲- انتخاب مدل ۲۲

۱-۱۱- نرم افزار مورد استفاده در مدلسازی هیدرولیکی ۲۸

فصل دوم پیشینه تحقیق   ۳۰

۲-۱- مقدمه ۳۱

۲-۲- پیشینه تحقیق ۳۱

۲-۳- جمع بندی ۳۶

فصل سوم  مواد و روشها ۳۷

۳-۱- مقدمه ۳۸

۳-۲- روش انجام آزمایشات کیفی ۳۹

۳-۲-۱-  آزمایش HPC به روش کشت سطحی ۳۹

۳-۲-۲-  آزمایش کلر سنجی ۴۰

۳-۳- روش های شستشوی شبکه ۴۱

۳-۳-۱- روش فلاشینگ تک خطی (پمپاژ آب و هوا در یک لوله) ۴۱

۳-۳-۲- تجهیزات روش فلاشینگ تک خطی ( فلاشینگ با آب و هوا ) ۴۲

۳-۳-۳- روش انجام عملیات فلاشینگ مرسوم (فلاشینگ تنها با فشار آب شبکه) ۴۳

۳-۴- روش انجام عملیات فلاشینگ تک خطی (فلاشینگ  با آب و هوای فشرده ) ۴۳

۳-۵- ملاحظات زیست محیطی عملیات فلاشینگ. ۴۵

۳-۶-  جمع بندی ۴۶

فصل چهارم بحث و نتایج   ۴۷

۴-۱- مقدمه ۴۸

۴-۲- آماده سازی دادهها و ساخت مدل ۴۸

۴-۲-۱- معرفی تاسیسات آبرسانی ۴۸

۴-۲-۲- آماده سازی مدل شبکه توزیع آب شهر اردبیل ۴۹

۴-۲-۲-۱- توپوگرافی شهر اردبیل ۵۰

۴-۲-۲- ۲- تهیه نقشه شبکه آب در محیط اتوکد ۵۰

۴-۲-۲- ۳- تهیه آمار مصرف مشترکین ۵۱

۴-۲-۲- ۴- محاسبه الگوی مصرف شهر اردبیل ۵۱

۴-۳- تعیین نقاط نصب فشار سنج و انجام عملیات فشارسنجی جهت کالیبراسیون شبکه ۵۳

۴-۳-۱-  رسم منحنیهای هم فشار ۵۶

۴-۳-۱-۱-  بررسی و تفکیک ناحیه ایزوله (DMA) 57

۴-۳-۱-۲- تغییرات جریان و فشار در ابتدای شبکه ۵۷

۴-۴- تحلیل شبکه توزیع آب اردبیل ۵۸

۴-۴-۱- تحلیل شبکه توزیع آب اردبیل در وضعیت موجود ۵۸

۴-۵- بررسی کیفی شبکه توزیع آب اردبیل ۵۹

۴-۵-۱- بررسی پتانسیل رسوب گذاری در شبکه توزیع آب شهر اردبیل با استفاده از اندیس لانژلیه ۶۰

۴-۵-۲- بررسی کلر باقی مانده و باکتری های هتروتروف در شبکه توزیع آب اردبیل ۶۳

۴-۵-۲-۱- بررسی کلر باقی مانده ۶۳

۴-۵-۲-۲- بررسی باکتری های هتروتروف و کلیفرم در شبکه توزیع آب اردبیل ۶۷

۴-۶- فلاشینگ شبکه آب توزیع آب اردبیل ( شهرک سبلان) ۷۵

فصل پنجم نتیجهگیری و پیشنهادات    ۷۸

۵-۲- نتیجه گیری ۷۹

۵-۳- پیشنهادات ۸۱

پیوستها ۸۲

فهرست منابع فارسی ۸۳

فهرست منابع انگلیسی ۸۴

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش فلاشینگ در شبکه های توزیع آب بر سلامت و کیفیت میکروبی و شیمیایی آب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست