پایان نامه تصفیه و تثبیت گرمایی لجن

225,000 تومان

پایان نامه تصفیه و تثبیت گرمایی لجن چکیده

کنترل ودفع مایع نیمه جامد (لجن )وهمچنین جامدات ،جزء لاینفک هر سیستم تصفیه فاضلاب به شمار میرود و اهمیت این عمل ار میتوان از این حقیقت درک کرد

11 در انبار

توضیحات

پایان نامه تصفیه و تثبیت گرمایی لجن

پایان نامه تصفیه و تثبیت گرمایی لجن چکیده

کنترل ودفع مایع نیمه جامد (لجن )وهمچنین جامدات ،جزء لاینفک هر سیستم تصفیه فاضلاب به شمار میرود و اهمیت این عمل ار میتوان از این حقیقت درک کرد که هزینه های گزارش شده در تصفیه خانه های فاضلاب جهت کنترل جامدات ،بین ۲۱%تا ۵۰% کل هزینه های نگهداری وبهره بردای است .لجن از جمله الوده کننده های حذف شده بوسیله تصفیه فاضلاب میباشد که فرایند تصفیه ودفع ان شاید از پیچیده ترین و مساله دارترین مشکلی است که مهندسین فرایندتصفیه خانه فاضلاب با ان روبرو هستند .
در این مجموعه گرداوری شده :در فصل اول جهت شناخت کلی از تصفیه لجن توضیحات لازم در خصوص مدیریت لجن واهداف ان و انواع لجن وروشهای مختلف حالت دهی –تغلیظ –ابگیری لجن –ودفع نهایی لجن –تثبیت لجن –ارائه گردیده است .
در فصل دوم روشهای اماده سازی لجن وانواع روشهای حالت دهی (۱)حالت دهی گرمایی شامل تصفیه گرمایی واکسادسیون با فشار کم (۲)حالت دهی شیمیایی شامل حالت دهی توسط باز گرما اسید وهمچنین اسید گرما و(۳)حالت دهی فیزیکی شامل انجماد وذوب .
در فصل سوم به منظور بالا بردن سطح کاربردی تحقیق تصفیه خانه فاضلاب جنوب بعنوان الگوی کاربردی تصفیه گرمایی لجن انتخاب گردیده است ودر ان اقدام بشرح مراحل مختلف تصفیه خانه فاضلاب مورد تحقیق وبررسی قرارگرفته است .
در فصل چهارم که در واقع نتیجه گیری است اثر , phودما واثر ان بر کاهش حجم لجن و کاهش مقاومت مخصوص مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و بصورت جدول ارایه گردیده است.در مورد لجن فعال اولیه روش حالت دهی گرمایی با پردازش باز و اسید،افزودن مواد حالت دهنده سولفات اهن واهک ،کلرید فریک با اهک ،سولفات اهن ،پلیمر ،کلرید فریک ،به ترتیب بیشترین اثر در کاهش حجم لجن داشته اند. ادامه تحقیق نشان داد حالت دهی گرمایی لجن اولیه با روش پردازش اسید وباز به دلیل کاهش حجم لجن از سایر مواد حالت دهنده بهتر است وباعث حذف کلیفرم به میزان بیش از ۹۹% میشود.

۱- پیشگفتار

۲-فصل اول :مدیریت لجن

۳-فصل دوم : روشهای اماده سازی لجن
وتصفیه گرمایی

۴-فصل سوم : مطالعه موردی وبررسی روش گرمایی لجن درتصفیه خانه جنوب

۵-فصل چهارم نتیجه گیری

مهر ۸۸

فهرست مطالب
عنوان ردیف

فصل اول

مدیریت لجن

اهداف مدیریت لجن…………………………۱-۱
کیفیت لجن ………………………………۱-۲
کمیت لجن ……………………………….۱-۳
میزان تولیدی لجن درتهنشینی اولیه وثانویه…..۱-۳-۱
مدیریت لجن ……………………………..۱-۴
حالت دهی لجن ……………………………۱-۵
حالت دهی شیمیایی لجن …………………..۱-۵-۱
مواد شیمیایی کاربردی در حالت دهی لجن …..۱-۵-۱-۱
آزمایشات کاربردی در حالت دهی لجن ………۱-۵-۱-۲
تصفیه گرمایی …………………………۱-۵-۲
تغلیظ لجن ……………………………..-۱-۶
توضیح روش تغلیظ ثقلی ………………….۱-۶-۱
پارامترهای طراحی تغلیظ کننده های ثقلی لجن ۱-۶-۱-۱
شناور با هوای محلول DAF…………………1-6-2
مزایای واحد DAF ……………………..1-6-2-1
پارامترهای طراحی سیستم DAF…………… 1-6-2-2
تغلیظ مکانیکی ………………………..۱-۶-۳
سانتریفوژها………………………….۱-۶-۳-۱
استوانه ای چرخان سوراخ دار……………۱-۶-۳-۲
تغلیظ کنندهای هسته ای ثقلی …………..۱-۶-۳-۳
لاگونهای لجن ……………………………..۱-۷
آبگیری لجن ……………………………..۱-۸
آبگیری طبیعی …………………………۱-۸-۱
لاگون های خشک کننده لجن ……………….۱-۸-۱-۱
بسترهای خشک کننده لجن …………………۱-۸-۱-۲
محاسن ومعایب بسترهای خشک کننده لجن …….۱-۸-۱-۲-۱
آبگیری مکانیکی ……………………….۱-۸-۲
فیلتر خلائ……………………………۱-۸-۲-۱
فیلترهای فشاری نواری …………………۱-۸-۲-۲
سانتریفوژ……………………………۱-۸-۲-۳
سانتریفوژ سبدی …………………….۱-۸-۲-۳-۱
سانتریفوژ بشکه ای…………………..۱-۸-۲-۳-۲
خشک کردن با گرما………………………..۱-۹
خشک کردن تبخیر ناگهانی…………………۱-۹-۱
خشک کن پاششی………………………….۱-۹-۲
خشک کن چرخشی………………………….۱-۹-۳
خشک کن کوره ای چند طبقه………………..۱-۹-۴
تبخیر کننده چند مرحله ای……………….۱-۹-۵
دفع نهایی لجن ………………………….-۱-۱۰
دفع در گودال ……………………….-۱-۱۰-۱
روش تالب سازی ………………………-۱-۱۰-۲
کاربرد لجن در اراضی ………………….-۱-۱۰-۳
تثبیت لجن……………………………..-۱-۱۱
تثبیت لجن با اهک………………………۱-۱۱-۱

محاسن ومعایب تثبیت لجن با اهک…..۱-۱۱-۱-۱

تصفیه گرمایی ………………………..۱-۱۱-۲
کمپوست کردن …………………………۱-۱۱-۳
تثبیت بی هوازی لجن ……………………۱-۱۱-۴
فاز تولید اسید……………………..۱-۱۱-۴-۱
فاز تولید گاز متان ………………..۱-۱۱-۴-۲

فصل دوم

روش های اماده سازی لجن وتصفیه گرمایی

حالت دهی گرمایی ……………………….-۲-۱
تصفیه گرمایی(HT)………………………2-1-1
اکسیداسیون با فشار کم(L.P.O)…………….2-1-2
حالت دهی توسط باز گرما اسید ……………..۲-۲
حالت دهی اسید-گرما…………………….۲-۲-۱
حالت دهی(باز-گرما)سپس(اسید گرما)………..۲-۲-۲
حالت دهی اسید گرما قبل از تغلیظ لجن ……..۲-۲-۳
مزایا ومعایب حالت دهی گرمایی……………۲-۲-۴
شستشو ………………………………..-۲-۳
مقایسه بین لجن شسته شده وشسته نشده……….۲-۳-۱
انجماد وذوب مجدد ………………………..-۲-۴
روشهای دیگر حالت دهی …………………..-۲-۵
کاربردهای حالت دهی لجن …………………..۲-۶
کاربرد در تغلیظ لجن ……………………۲-۶-۱
کاربرد مواد حالت دهنده در آبگیری لجن …….۲-۶-۲
ارزیابی عوامل حالت دهنده ………………..۲-۷
ارزیابی کلراید فریک……………………۲-۷-۱
ارزیابی پودر زغال سنگ …………………۲-۷-۲
اثر PHودما بر تصفیه گرمایی مقاومت مخصوص لجن….۲-۸
بهبود حالت دهی گرمایی لجن با پردازش اسید وباز..۲-۹
اثر گرما دهی وانجماد وذوب مجددبراب پیوندی لجن..۲-۱۰

فصل سوم

مطالعه موردی وبررسی روش گرمایی لجن در تصفیه خانه جنوب
تاریخچه تصفیه خانه جنوب ……………….-۳-۱
شرح تصفیه خانه…………………………-۳-۲
آشنایی بافاز اول تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان۳-۳
نکاتی در مورد بهره برداری از صافی چکنده…….۳-۴
شرح فاز ۲ و۳ تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان ….-۳-۵
پردازش وتصفیه لجن……………………….-۳-۶
تغلیظ لجن …………………………….۳-۶-۱
هاضم ها………………………………۳-۶-۲
هاضم مرحله اول ……………………..۳-۶-۲-۱
هاضم مرحته دوم………………………۳-۶-۲-۲
تجهیزات گوناگون دایجسترها………………۳-۶-۲-۳
مخزن نگهدای گاز ……………………….۳-۶-۳
ابگیری لجن ……………………………۳-۶-۴
روش طبیعی ابگیری لجن………………….۳-۶-۴-۱
روش مکانیکی ابگیری لجن………………..۳-۶-۴-۲
نکاتی در مورد بهره برداری از لجن فعال………-۳-۷
ازمایش پایلوت ………………………….۳-۸
مخزن ذخیره لجن …………………………۳-۸-۱
مخازن نگهداری مواد حالت دهنده …………..۳-۸-۲
تانکهای حالت دهی لجن (فلوکو لا تور)……….۳-۸-۳
گرمکن ……………………………….۳-۸-۴
استراتژی بهره برداری ……………………۳-۸-۵
روش تهیه مواد …………………………۳-۸-۶

فصل چهارم
نتیجه گیری
روش گرمایی با پردازش اسید و باز …………-۴-۱
اثر حالت دهی لجن اولیه بر کاهش کلیفرم ……۴-۱-۱
ارزیابی اقتصادی ………………………۴-۱-۲
حالت دهی لجن فعال باروش پردازش باز- گرما -اسید۴-۲
اثر حالت دهی لجن فعال مازاد بر کاهش کلیفرم.۴-۲-۱
ارزیابی اقتصادی ………………………۴-۲-۲
حالت دهی لجن هضم شده روش پردازش باز-گرما-اسید ۴-۳
اثر حالت دهی لجن هضم شده بر کاهش کلیفرم ….۴-۳-۱
ارزیابی اقتصادی ………………………۴-۳-۲
نتیجه گیری کلی………………………….۴-۴

پیشنهادات………………………………۴-۵

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تصفیه و تثبیت گرمایی لجن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست