پایان نامه نقش جلبک ها در تصفیه و تثبیت فاضلاب

225,000 تومان

۱-۱٫ مقدمه

وجودبیشاز۶۰۰۰۰۰حلقهچاهآبدرآبخوانهایآبرفتیوسازندسختحاکیازاهمیتمنابعآبزیرزمینیدرکشورمادرمصارفمختلف )کشاورزی،شربوبهداشتوصنعت)است . حجمقابلتوجهبرداشتاز<
/span>اینمنابعازطریقچاههابهویژهدر بخشکشاورزیکهبیشاز۹۰ درصد اینمصارفرابخوداختصاصمیدهد،بیانگرنقشمهموانکارناپذیرآبزیرزمینیدرتوسعه زیرساختهایکشورمیباشد. هرچندکهبخشیازمنابعآبزیرزمینیب
ه
صورتطبیعیازطریقچشمههاوزهکشهاویااز طریقحفرقنواتدرسطحزمینظاهرمیشودومورداستفادهقرارمیگیرد،امادرحالحاضرعمدهآبزیرزمینیمصرفیدر کشوربااستفادهازتکنیکهایحفاریمختلفازطریقحفرچاههاینیمهعمیقوعمیقتامینمیشود. بنابرایننقشچاههای آبدرتامیننیازهایآبیهموارهدرتوسعهکشورهاپررنگظاهرشدهوبههمینلحاظدراکثرکشورهایپیشرفتهودرحال توسعهچاهآببهعنوانیکسازههیدرولیکیمهممطرحبودهودرطراحیونظارتبرحفروتجهیزآنمبالغقابلتوجهیهزینه میشود

 

هرچندکهایرانیاناولینقومیبودندکهباوسایلابتداییوسادهازطریقحفرچاهدرسیستمقناتتوانستندبهآبزیرزمینی  دستیابنداماحفرچاههایآببااستفادهازفنآوریهایجدیددرکشورمابهحدودنیمقرنپیش میرسد. طیاینمدتنسبتا طولانیشیوهنامهها،راهنماهاودستورالعملهاییبهصورتپراکندهتوسطمتخصصینوکارشناسانصنعتآبدرزمینهتعیین محلچاههاونحوهنظارتبرآنهاتهیهشدهومورداستفادهقرارگرفتهکهلازماستباتوجهبههزینههایهنگفتیکهسالانهدر امرحفراینچاههابردوشدولتوهمچنینبخشخصوصیبهویژهکشاورزانسنگینیمیکند،مجموعهایجامعویکپارچهدر قالبیکدستورالعملاستانداردفراهمگرددتاضمناینکهازهدررفتهزینههاجلوگیریبهعملآیددرافزایشعمرمفید چاههایآبنقشبهسزاییداشتهباشد .  

مفتخریم که1 کاربر تاکنون این محصول را تهیه کرده اند.

توضیحات

پایان نامه نقش جلبک ها در تصفیه و تثبیت فاضلاب

پایان نامه نقش جلبک ها در تصفیه و تثبیت فاضلاب فهرست

مقدمه

فصل اول: ۱-۱٫ خصوصیات کلی جلبکها…………………………….

۱-۲٫ پراکندگی و انتشار جلبکها در طبیعت…………………………

۱-۳٫ ساختمان ریسه………………………………………………

۱-۴٫ تفاوت جلبکها و قارچ ها…………………………………….

۱-۵٫ طبقه بندی جلبکها…………………………………………..

۱-۶٫ اساس طبقه بندی……………………………………………

۱-۷٫ تولید مثل در جلبکها………………………………………..

۱-۸٫  چرخه زندگی جلبکها………………………………………

۱-۹٫ سیانوفیتها یا جلبکهای سبز – آبی…………………………..

۱-۱۰٫ جلبکهای سبز…………………………………………..

۱-۱۱٫ ویژگیهای جلبکهای سبز………………………………….

۱-۱۲٫ زیستگاه جلبکهای سبز…………………………………..

۱-۱۳٫ انواع تال در جلبکهای سبز……………………………….

۱-۱۴٫ تولید مثل در جلبکهای سبز……………………………….

۱-۱۵٫ نمونه هایی از جلبکهای سبز……………………………..

۱-۱۶٫ جلبک قرمز…………………………………………….

۱-۱۷٫ ویژگیهای جلبکهای قرمز………………………………..

۱-۱۸٫ زیستگاه جلبکهای قرمز………………………………….

۱-۱۹٫ تال در جلبکهای قرمز……………………………………

۱-۲۰٫ تولید مثل در جلبکهای قرمز……………………………..

۱-۲۱٫ جلبک قرمز تک سلولی…………………………………

۱-۲۲٫ جلبک قهوه ای………………………………………..

۱-۲۳٫ ویژگیهای جلبک قهوه ای………………………………

۱-۲۴٫ پراکندگی جلبکهای قهوه ای……………………………..

۱-۲۵٫ ساختار تال در جلبکهای قهوه ای……………………….

۱-۲۶٫ تولید مثل در جلبکهای قهوه ای………………………..

۱-۲۷٫ چرخه زندگی در جلبکهای قهوه ای……………………

۱-۲۸٫ جلبک اکتوکاریوس…………………………………

۱-۲۹٫ فوکوس…………………………………………..

۱-۳۰٫ فتوسنتز جلبکی …………………………………..

فصل دوم: اکولوژی و اهمیت جلبکها ………………………

۲-۱٫ اهمیت جلبکها……………………………………..

۲-۲٫ زیستگاههای جلبک……………………………….

۲-۳٫ اهمیت اقتصادی جلبکهای قرمز…………………….

۲-۴٫ استخراج آگار از جلبک قرمز……………………………

۲-۵٫ انواع فرآورده های قابل تولید از جلبک گراسیلاریا……………….

۲-۶٫ آگار…………………………………………….

۲-۷٫ ارزش اقتصادی لامیناریا……………………

۲-۸٫ هیدروفیتها یا جلبکهای آبزی……………………..

۲-۹٫ تغییرات فصلی فیتوپلانگتونها……………………..

۲-۱۰٫ اثر سولفید تولید شده در برکه های تثبیت بر روی جمعیت جلبکها…………………..

۲-۱۱٫ معرفی تعدادی از جلبکهای مهم……………………………

۲-۱۲٫ جلبکهای سبز ریسه ای ……………………….

۲-۱۳٫ جلبکهای سبز پرده ای و سیفونی …………………………

۲-۱۴٫ رده اگزانتوفیسه ها……………………………..

۲-۱۵٫ رده کریسوفیسه ها……………………………..

۲-۱۶٫ رده بلاسیلاریوفیسه ها……………………

فصل سوم: کاربرد جلبکها در تصفیه پساب…………………

۳-۱٫ نقش جلبکها در برکه تثبیت……………………….

۳-۲٫ تشخیص وضعیت استخر از روی رنگ……………….

۳-۳٫ جلبکهای موًثر در تصفیه فاضلاب…………………..

۳-۴٫ مواد غذایی……………………………….

۳-۵٫ حذف فسفر در برکه ها……………………..

۳-۶٫ حذف نیتروژن……………………………

فصل چهارم: کنترل جلبکها………………………

۴-۱٫ فاکتور های کنترل کننده رشد جلبکها…………………..

۴-۲٫ کنترل جلبکها…………………………………..

۴-۳٫ سرنوشت جلبکها……………………………

۴-۴٫ زمان شسته شدن جلبکها…………………………..

۴-۵٫ رشد جلبکی و تولید اکسیژن……………………….

۴-۶٫ تولید سولفید در برکه ها…………………………..

۴-۷٫ کنترل بهره برداری و نگهداری برکه ها……………

۴-۸٫ عوامل موً ثر بر اکوسیستم های برکه………………

۴-۹٫ پرمنگنات پتاسیم ……………………………….

۴-۱۰٫ پودر ذغال فعال ……………………………..

۴-۱۱٫ پوشش های برکه …………………………….

۴-۱۲٫ شرایط محیطی ……………………………..

۴-۱۳٫ ارتباط رشد آلگها و باکتریها………………….

۴-۱۴٫ حذف جلبکها از خروجی……………………

۴-۱۵٫ برکه ها با بار زیاد آلگ……………………..

فصل پنچم: جمع بندی و پیشنهادات …………………..

۵-۱٫ جمع بندی ………………………………….

۵-۲٫ پیشنهادات …………………………………..

منابع……………………………………………..

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه نقش جلبک ها در تصفیه و تثبیت فاضلاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست