پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال گاز

250,000 تومان

توضیحات

دانلود پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال گاز

پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال گاز فهرست مطالب

صفحه              عنوان

فصل نخست 

۲                  مقدمه

۳                    ۱-۱- کلیات و چکیده غیر فنی

۷                    ۱-۲- محیط زیست محدوده مطالعاتی خط انتقال گاز شهرعلاءمرودشت

۹                   ۱-۳- مهمترین اثرات مثبت حاصل از اجرای پروژه

۹                   ۱-۴- مهمترین اثرات منفی حاصل از اجرای پروژه

۱۰                 ۱-۵- راهکارهای پیشنهادی

  فصل دوم       تشریح ویژگیهای پروژه 

۱۲           ۲-۱- عنوان طرح

۱۲           ۲-۲- اهداف ،نیازها و ضرورت‌های طرح

۱۲           ۲-۳- جایگاه طرح در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه

۱۳           ۲-۳-۱- ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه

۱۳           ۲-۳-۲- بند ج ماده (۱۰۴) قانون برنامه سوم توسعه

۱۳           ۲-۴-قوانین و مقررات استاندارهای زیست محیطی مرتبط

۱۴           ۱-مصوبه شماره ۱۳۸ شورایعالی محیط زیست در تاریه ۲۳/۱/۷۳

۱۴           ۲-آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب ( مصوبه ۱۸/۲/۷۳)

۱۴           ۳-قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوبه ۳/۲/۷۳)

۱۵           ۴- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوبه ۲۸، ۳ و ۵۳ و اصلاحیه ۲۴/۸/۷۱)

۱۵           ۵-آئین‌نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب ۳/۱۲/۵۴ هیأت وزیران)

۱۵           ۶-استانداردهای صدا و آئین‌نامه اجرائی آن

۱۵           ۷- قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی و ذخایرجنگلی کشور

۱۶           ۲-۵- موقعیت مکان پیشنهادی طرح

۱۶           ۲-۶- گزینه های فنی و مکانی طرح

۱۷           ۲-۷-فرآیندهاو عملیات پیش‌بینی شده طرح

۱۷           ۱-            خط لوله انتقال اصلی

۱۷           ۲-            خطوط با شبکه تغذیه

۱۸           ۳-            شبکه خطوط اصلی

۱۸           ۴-خطوط شاخه‌ای ۲ اینچ

۱۸           ۵-خطوط لوله انشعاب

۱۸           ۲-۸-تأسیسات جانبی

۱۸           ۲-۹- ویژگی‌های طرح

۱۸           ۲-۹-۱-  برآورد نوع و میزان منابع مصرفی

۱۹           ۲-۹- ۲-  الکتریسیته

۱۹           ۲-۹-۳-  سوخت

۱۹           ۲-۹- ۴-  برآورد نیروی انسانی و محل تأمین آن

فصل سوم     مراحل آماده سازی و اقدامات زیر بنایی

 

۲۱           ۳-۱-  عملیات اجرائی مسیر خطوط لوله

۲۱           ۳-۲-  مراحل آماده سازی و اقدامات زیربنایی

۲۲           ۳-۳- سطح زمین مورد نیاز

۲۳           ۳-۴- بوته کنی و قطع اشجار

۲۳           ۳-۵- خاکبرداری و تسطیح

۲۴           ۳-۶- کاربری اراضی

۲۴           ۳-۷- خاکبرداری و تسطیح

۲۵           ۳-۸- جاده سرویس

۲۵           ۳-۹- دپوی مصالح مازاد ساختمانی

۲۶           ۳-۱۰- انحراف مسیرهای آب کشاورزی

 

فصل چهارم                   آلاینده های خاک- هوا – آب

 

۲۸           ۴-۱-منابع آلاینده کننده محیط در فاز ساختمانی و آماده سازی

۲۸           ۴-۱-۱- پس‌ماندهای مواد آلی حاصل از تسطیح اراضی و احداث جاده سرویس

۲۸           ۴-۱-۲- تولید زباله

۲۸           ۴-۱-۳-تولید فاضلاب

۲۸           ۴-۱-۴-آلودگی صوتی

۲۹           ۴-۲- منابع عمده تولید صدا

۳۰           ۴-۳- مواد زائد جامد

۳۱           ۴-۴- آلاینده‌های محیط در فاز بهره‌برداری

۳۱           ۴-۵- مسائل زیست محیطی ناشی از محفظه های دریافت و ارسال توپک

 فصل پنجم        خطرات ، سوانح و عدم ایمنی ناشی از طرح

۳۳           ۵-۱- بررسی ریسک خطر در مسیر خط انتقال گاز به شهر علاءمرودشت

۳۳           ۵-۱-۱- آسیب‌های ناشی از عوامل ناخواسته ثالثه

۳۳           ۵-۱-۲-  خوردگی

۳۳           ۵-۱-۳-  طراحی

۳۳           ۵-۱-۴-  حوادث طبیعی

۳۳           ۵-۱-۵-  خطای عملیاتی

۳۴           ۵-۱-۶- مناطق مسکونی شهری و روستایی اطراف خطوط لوله

۳۴           ۵-۱-۷- مناطق دارای فعالیت زراعی و کشاورزی در محدوده پروژه

۳۵           ۵-۱-۸- پیشگیری و کنترل خطرات ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای در محدوده خطوط لوله

۳۵           ۵-۱-۲- خوردگی

۳۵           ۵-۱-۲-۱- خوردگی داخلی

۳۶           ۵-۱-۲-۲- خوردگی بیرونی

۳۷           ۵-۱-۲-۳- تأثیر جریان‌های AC بر خوردگی لوله در خاک

۳۸           ۵-۱-۲-۴-پوشش لوله و بازرسی و کنترل پوششی

۳۸           ۵-۱-۲-۵-کیفیت عایق‌بندی تابع چهار عامل زیر است

فصل ششم             منابع مطالعات پایه

۴۱           ۶-۱- هیدرولوژی آبهای سطحی

۴۱           ۶-۱-۱- مشخصات حوزه‌های آبخیز استان فارس و شهر علاءمرودشت

۴۱           ۶-۱-۲- خصوصیات محدوده مطالعاتی

۴۳           ۶-۱-۳- بررسی وقایع سیل وبارندگی‌های مرتبط باآن درحوزه‌های آبخیزلامردو علاءمرودشت

۴۶           ۶-۱-۴- بحران فرسایش آبکندی در حوزه علاءمرودشت و لامرد

۴۸           ۶-۱-۵- هوا و اقلیم در محدوده مطالعاتی حوزه آبخیز علاءمرودشت و لامرد

۴۹           ۶-۱-۶-ویژگی هواشناسی محدوده گازرسانی به شهر علاءمرودشت

۵۰           ۶-۱-۷- منابع داده‌های هواشناسی و شبکه مورد استفاده

۵۱           ۶-۱-۸- توزیع بارندگی ماهانه و فصی در محدوده مطالعاتی

۵۲           ۶-۱-۹- تعداد روزهای بارانی در محدوده مطالعاتی گازرسانی به علاءمرودشت

۵۳           ۶-۱-۱۰- نتایج بررسی وقایع مسیل و بارندگی‌های مرتبط با آن درحوزه‌های آبخیزلامردو علاءمرودشت

۵۴           ۶-۲-خلاصه زمین‌شناسی

۵۵           ۶-۲-۱- ویژگی‌های زمین‌شناسی

۵۶           ۶-۲-۲- عملیات صحرایی

۵۷           ۶-۲-۳- خاکشناسی

۵۷           ۶-۲-۴- تعیین ویژگی‌های خاک

۵۸           ۶-۲-۵- ارزیابی اثرات زیست محیطی

۵۹           ۶-۲-۶- اتحادیه بین المللی حفاظت از منابع طبیعی

۵۹           ۶-۲-۶-۱- فهرست سرخ

۶۰           ۶-۲-۷- مناطق چهار گانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در استان فارس

۶۲           ۶-۳- پراکنش مناطق چهارگانه محیط زیست استان فارس

۶۲           ۶-۳-۱-جوامع جانوری( پستانداران – پرندگان – خزندگان)

۶۳           ۶-۳-۲-  پستانداران

۶۴           ۶-۳-۳ پرندگان محدوده مطالعاتی

۶۶           ۶-۳-۴- خزندگان محدوده مطالعاتی

۶۷           ۶-۴- پوشش گیاهی محدوده مطالعات گاز رسانی به شهر علاء مرودشت

۶۷           ۶-۴-۱-مقدمه

۶۷           ۶-۴-۲-پوشش گیاهی

۷۲           ۶-۴-۳- نتیجه‌گیری

۷۳           ۶-۵- محیط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی

۷۳           ۶-۵-۱-تقسیم بندی سیاسی

۷۳           ۶-۵-۲- ویژگیهای جمعیتی شهر علاء مرودشت

۷۴           ۶-۵-۳- جامعه ر

فهرست